SIF Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er SILKEBORG IDRÆTSFORENING AF 1917.
Dens hjemsted er Silkeborg Kommune, og foreningens farve er rød/hvid.

Formål

§ 2
Foreningens formål er, gennem et aktivt foreningsliv, at fremme interessen for idræt.

Tilknytning til andre organisationer

§ 3
Foreningen og de enkelte afdelinger kan tilsluttes hoved- og specialforbund efter behov.

Intern organisation

§ 4
Foreningen består af en hovedforening samt afdelinger for hver idrætsgren. Hovedforeningen ledes af en hovedbestyrelse, og afdelingerne ledes af afdelingsbestyrelser.

Hovedbestyrelse

§ 5
Hovedbestyrelsen består af et forretningsudvalg, nemlig formand, næstformand, kasserer og 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer samt af afdelingsformændene.

Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Hovedbestyrelsens opgave er at varetage forhandlingsmæssige og repræsentative opgaver over for myndigheder og organisationer. Hovedbestyrelsen løser en række fælles opgaver for foreningens enkelte afdelinger og virker som koordinerende organ for disse.

Ved første møde i hovedbestyrelsen efter kvartalskifte, afleverer de enkelte afdelinger kvartalsregnskab for foregående kvartal til forretningsudvalget. Ved andet møde i hovedbestyrelsen efter kvartalskifte, afleveres kvartalsregnskab for foregående kvartal til forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen har pligt til i særlig grad at have opmærksomheden rettet mod afdelinger med økonomiske vanskeligheder.

Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen af afdelingernes årlige bidrag til hovedforeningens fællesudgifter.

Formanden sammenkalder og leder hovedbestyrelsens møder. Møde skal afholdes min. hvert kvartal. Møde skal endvidere afholdes, når krav herom fremsendes af formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst én ud over halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelse træffes ved simple stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt samtlige afdelingsformænd stemmer for/imod et forslag, vedtages/bortfalder dette. Ethvert medlem af hovedbestyrelsen kan kræve et punkt på dagsordenen udsat til afgørelse på næste hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen skal føre protokol over hovedgeneralforsamlinger, hovedbestyrelsesmøder og større arrangementer i foreningen.

Hovedbestyrelsen tegnes af formanden og ét forretningsudvalgsmedlem. I tilfælde af formandens forfald tegnes foreningen af tre forretningsudvalgsmedlemmer.

Hovedbestyrelsens medlemmer skal opfylde krav til bestyrelsesmedlemmer som fremgår af Lov om Restaurations- og Alkoholbevilling m.v. i §16 stk.2.

Foreningen består af en hovedforening samt afdelinger for hver idrætsgren. Hovedforeningen ledes af en hovedbestyrelse, og afdelingerne ledes af afdelingsbestyrelser.

Små idrætsgrene

§ 6
Idrætsgrene, der har så lavt et medlemstal, at de ikke kan danne selvstændige afdelinger, kan optages under en af afdelingerne.

Optagelse skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Nye idrætsgrene

§ 7
Beslutning om, hvornår en afdeling skal oprettes, træffes af hovedbestyrelsen.

Medlemskreds

§ 8
Der optages både aktive og passive medlemmer. Anmodning om optagelse stilles til den afdeling, vedkommende ønsker at blive aktivt medlem af. Ønske om at blive passivt medlem stilles til hovedforeningens forretningsudvalg.

Kontingent

§ 9
Aktive medlemmer betaler kontingent til den afdeling, hvori de er optaget som medlem.

Størrelsen af kontingentet fastsættes på afdelingsgeneralforsamlingen.

Passive medlemmer betaler kontingent til hovedforeningen. Størrelsen af kontingentet fastsættes på hovedgeneralforsamlingen.

Restance

§ 10
Ved kontingentrestance udover 3 måneder kan afdelingsbestyrelsen med 14 dages varsel udelukke det pågældende medlem efter godkendelse i hovedbestyrelsen.

Udelukkelse af aktive medlemmer skal indberettes til Idrætsrådet i Silkeborg.

Medlemmernes rettigheder

§ 11
Aktive medlemmer har ret til at deltage i alle idrætsaktiviteter i den afdeling, hvortil medlemmet betaler kontingent.

Karantæne og eksklusion

§ 12
Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser, kan af en afdelingsbestyrelse idømmes karantæne eller ekskluderes af foreningen efter godkendelse i hovedbestyrelsen. Den ekskluderede kan, hvis der fremsættes skriftlig begæring herom, få sin sag behandlet på førstkommende hovedgeneralforsamling.

Udmeldelse

§ 13
Et medlem, der ønsker at udmelde sig af foreningen, skal give skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen for den afdeling, hvor medlemmet er indmeldt. Såfremt det pågældende medlem ikke står i restance, træder udmeldelsen i kraft fra den følgende kontingentperiodes begyndelse.

Hovedgeneralforsamling

§ 14
Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning, og indkaldes med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter, men kan suppleres efter behov:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse (forretningsudvalg)

a. Formand/Bestyrelsesmedlem

b. Næstformand/Kasserer/Bestyrelsesmedlem

6. Valg af revisorer

7. Uddeling af hædersbevisninger

8. Eventuelt

Formand og 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, næstformand, kasserer og 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Valg gælder for 2 år. Foreningens revisorer vælges hvert år.

De generalforsamlingsvalgte revisorer er tillige revisorer for Veteranklubben og eventuelle venner/støtteforeninger med tilknytning til Silkeborg Idrætsforening.

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling

§ 15
Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen. Endvidere kan en afdelingsbestyrelse kræve indkaldelse af ekstraordinær hovedgeneralforsamling, når den finder det nødvendigt. Kravet fremsendes skriftligt til hovedbestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne eller forslag.

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden i dagspressen.

Dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Forhandlingsemne eller forslag

3. Eventuelt

Afdelingsbestyrelse

§ 16
Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og bestyrelsen for afdelingen er som sådan ansvarlig over for myndighederne i alle forhold.

En afdelingsbestyrelse må ikke uden forudgående godkendelse af hovedbestyrelsen foretage dispositioner, der indebærer udgifter, som er større end afdelingens øjeblikkelige kassebeholdning med fradrag af skyldige omkostninger og med tillæg af tilgodehavende indtægter.

Afdelingsbestyrelsen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens forfald tegnes afdelingen af tre bestyrelsesmedlemmer.

Hver afdelingsbestyrelse består af 3 til 7 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger særskilt formand, kasserer, og bestyrelsesmedlemmer.

Formand og op til 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i det ene år. Kasserer samt op til 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i det andet år. Valg gælder for 2 år.

Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Referat at bestyrelsesmøder fremsendes til forretningsudvalget umiddelbart efter mødet. Møder skal afholdes minimum hvert kvartal. Møde skal endvidere afholdes, når formanden eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmeligheder formandens stemme afgørende.

En afdelingsbestyrelse kan vedtage at lade repræsentanter for underudvalg tiltræde bestyrelsen med eller uden stemmeret, idet de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer dog altid skal udgøre et flertal af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen forestår afdelingens daglige ledelse og har til opgave at sørge for en tilfredsstillende afvikling af afdelingens aktiviteter.

Der føres protokol over afdelingsgeneralforsamlinger, bestyrelsesmøder og større arrangementer i afdelingen.

Afdelingsgeneralforsamling

§ 17
Afdelingsgeneralforsamling afholdes én gang årligt, senest 2 måneder efter regnskabsårets slutning, og indkaldes med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter, men kan suppleres efter behov:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

a. Formand

b. Kasserer

c. Bestyrelsesmedlem (-mer)

6. Uddeling af hædersbevisninger

7. Eventuelt

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling

§ 18
Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes af afdelingsbestyrelsen når det findes nødvendigt, eller såfremt mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af forhandlingsemne eller forslag.

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden i dagspressen. Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Forhandlingsemne eller forslag

3. Eventuelt

Afstemning og valg på hoved- og afdelingsgeneralforsamlinger

§ 19
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Dagsordensforslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, vedtages med almindeligt stemmeflertal. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget.

Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære hovedgeneralforsamlinger, hvor forslaget skal opnå mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Valg til bestyrelse og udvalg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Valg af et ikke-fremmødt medlem til bestyrelse eller udvalg kan kun finde sted, hvis den pågældende skriftligt har indvilget i at modtage valg.

Afstemning og valg foretages ved håndsoprækning. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt ét stemmeberettiget medlem kræver det.

Adgangsret, stemmeret og valgbarhed på generalforsamlinger

§ 20
Til generalforsamlinger har alle medlemmer adgangs- og taleret.

Hovedgeneralforsamlinger:
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år.
Valgbare er alle stemmeberettigede, der er fyldt 18 år.

Afdelingsgeneralforsamlinger:
Stemmeret har alle aktive, der er fyldt 15 år, og som er registreret i afdelingen som medlem, samt aktive ledere i den pågældende afdeling.
Valgbare er alle stemmeberettigede, der er fyldt 18 år.

Oprettelse af afdelinger med professionel idrætsudøvelse

§ 21
Efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse kan hovedbestyrelsen træffe beslutning om oprettelse af afdelinger for professionel idrætsudøvelse efter særligt udarbejdede vedtægter, således at foreningens amatørafdelinger aldrig kan komme til at hæfte for de forpligtelser, som professionelle afdelinger/selskaber påfører sig.

Hovedbestyrelsens forretningsudvalg tiltræder de professionelle afdelingers/selskabers bestyrelser med 1 bestyrelsesmedlem.

Regnskabsår

§ 22
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Revision

§ 23
Foreningens regnskaber revideres af de på hovedgeneralforsamlingen valgte revisorer.

Nedlæggelse af en afdeling

§ 24
Forslag om nedlæggelse af en afdeling skal vedtages på en hovedgeneralforsamling med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Afdelingens formue og værdier administreres af hovedbestyrelsen.

Ophævelse af foreningen

§ 25
Forslag til ophævelse af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med mindst ¾ af de skriftligt afgivne stemmer. Foreningens formue og værdier anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. februar 2018 og på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2018.

Poul Hansen
Formand

Henrik Thyboe-Thomsen
Næstformand

Walther Vang Valentin
Kasserer

Leon Raydon
IT ansvarlig

Karsten Dahl
Søholthuset

Lene S. Bengtsson
Q-Fodbold

Finn Sørensen
Badminton

Bjarne Strandby
Bueskydning

Bjarne Olsen
Cykling

Christian Jepsen
Fodbold

Martin Drejer
Håndbold

Jesper Mougaard
Klatring

Jan Rasmussen
Minigolf

Morten Søndermand
Sportsdans